Whistleblowing - ochrana oznamovatelů

Prošetřovatel.cz je nová služba umožňující splnění požadavků Směrnice a zákona o ochraně oznamovatelů. Oznamování porušení je stále více uznávaný nástroj pro prevenci a odhalování protiprávního jednání, včetně korupce a podvodů, jehož smyslem je přispívat k včasnému odhalování tohoto jednání a předcházení s ním spojeným negativním důsledkům.

Máte více než 25 zaměstnanců, nebo jste veřejným zadavatelem s výjimkou obcí do 5 000 obyvatel?

Pokud je Vaše odpověď ano, pak se Vás týká směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva EU tzv. směrnice o whistleblowingu a přibude Vám povinnost zavést takzvaný vnitřní oznamovací systém. Systém musí umět utajit totožnost oznamovatelů a dále budete muset určit osobu, která bude za přijímání a prošetření oznámení odpovědná.

Whistleblowing je vnímám jako efektivní nástroj pro odhalování protiprávního jednání ve společnosti a prevenci poškozování veřejných zájmů. Zákon chrání oznamovatele upozorňujícího na protiprávní jednání v oblasti zadávaní veřejných zakázek, finančních služeb, legalizace výnosů z trestné činnosti, daní z příjmů právnických osob, ochrany spotřebitele nebo životního prostředí, bezpečnosti a zdraví, ochrany soukromí nebo kyberbezpečnosti a v dalších vyjmenovávaných oblastech.

Jaké jsou nové povinnosti při zavedení whistleblowingu?

Vnitřní oznamovací systém oznamovatel.eu nabízí

V případě nezavedení Vnitřního oznamovacího systém hrozí sankce

1
1 %
z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období

Nabízíme Vám komplexní zajištění ochrany Oznamovatelů v souladu s novou právní úpravou